C.I.C. Nitroshka Tolstayevna von Ochotnikov

NITRO

dob 28 Oct 2017
color: red fawn with black mask
call name: “NITRO”

pedigree of Nitro